Water

Behoefte aan kennis en innovatie voor een leven lang zwemplezier

Zwembadmedewerkers willen graag meer kennis en innovatie over leren zwemmen, zwemveiligheid en (nieuwe) zwemactiviteiten. Men ziet graag dat mensen in alle levensfases zwemactiviteiten beoefenen, naast aandacht voor kinderen aan het zwemmen houden na de zwemles is er dan ook behoefte aan kennis over het opzetten van nieuw zwemaanbod voor bestaande doelgroepen én voor specifieke doelgroepen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder leidinggevenden, toezichthouders en zwemonderwijzers in de zwembranche dat is uitgezet om meer inzicht te krijgen in de behoefte betreffende kennis en innovatie. Het merendeel heeft dus een enorme drive om steeds weer te kijken hoe we als branche kunnen werken aan een leven lang zwemplezier, maar waar is nu precies behoefte aan?

Kennisbehoefte

Er is een grote behoefte aan het gebruik van nieuwe manieren om te leren zoals, impliciet leren (55%), het oefenen van risicovolle praktijkstituaties (48%), het gebruik van nieuwe materialen in de zwemles (46%) en het gebruik van technologie bij de voorbereiding van zwemlessen (43%). Over zwemtechnieken, methodiek, didactiek en materialen/hulpmiddelen is al veel kennis aanwezig en een beperkte kennisbehoefte. De voorkeuren van zwemonderwijzers en leidinggevenden zijn hierbij zo’n beetje vergelijkbaar. Wat betreft zwemveiligheid geeft het merendeel van leidinggevenden en toezichthouders voldoende kennis hierover te hebben, maar dat ze zeker niet uitgeleerd zijn en graag nieuwe kennis willen opdoen. Dit zit vooral op de onderdelen (bijna)verdrinkingen herkennen (38%), zicht houden op wat er onder water gebeurt (34%), methoden van toezichthouden (32%) en het handelen bij een (bijna-)verdrinking (32%). Zo’n 48% van de zwembadmedewerkers geeft aan graag bijscholingen over sociale veiligheid (48%) en over het voorkomen van verdrinkingen (47%) te willen doen.

Meer zwemmers enthousiasmeren

Om meer zwemmers enthousiast te maken en te houden, hebben zwembadmedewerkers vooral behoefte aan meer kennis over het opzetten van nieuw zwemaanbod voor bestaande doelgroepen (47%) en het aanbieden van activiteiten en/of voorzieningen voor specifieke doelgroepen (46%), in het bijzonder kinderen met leer- en/of gedragsproblemen (51%) en mensen met een medische indicatie (47%) of een beperking (46%). De respondenten geven verder aan al veel te doen aan het stimuleren van ouders om voor het volledige zwemdiploma te gaan (78%), het plezier van zwemmen onder de aandacht te brengen (69%) en informatie geven over andere mogelijke activiteiten (58%). Wat men graag meer zou willen doen, is contact houden met mensen na het lestraject (33%), actief zoeken naar andere samenwerkingspartners (33%) en een directe verbinding leggen van de zwemles met vervolgactiviteiten van een zwemvereniging, duikvereniging of reddingsbrigade (31%). Waarbij bij de zwemonderwijzers de nadruk vooral ligt op het onder de aandacht brengen van het plezier van zwemmen en leidinggevenden vooral het actief zoeken naar andere samenwerkingspartners als het belangrijkste ontwikkelpunt zien om kinderen te binden na de zwemles.

Innovatie

Het merendeel van de zwembadmedewerkers geeft aan dat ze innovatie belangrijk vinden (78%) en het leuk vinden om zich te verdiepen in innovaties (69%). Iets meer dan de helft geeft aan dat er in hun organisatie voldoende geïnnoveerd wordt (53%), maar eenzelfde percentage geeft ook aan graag meer met innovatie bezig te willen zijn (53%) en iets minder dan de helft (42%) geeft aan dat er voldoende geïnnoveerd wordt in de zwembranche. Er onder is onder andere behoefte aan kennis over nieuw aanbod voor bestaande doelgroepen en het opzetten van activiteiten voor specifieke doelgroepen, mogelijkheden om kinderen te binden na de zwemles, nieuwe manieren van leren in de zwemles en het beter en eerder herkennen en voorkomen van verdrinkingen. De zwembadmedewerkers willen vooral kennis en innovatie opdoen door bijscholingen te organiseren bij een vereniging, het zwembad of de zwemschool (65%) en door bijeenkomsten met collega’s om ervaringen te delen (60%). De leidinggevenden geven aan al veel mogelijkheden te bieden voor zwembadmedewerkers om de kennis te vergroten, maar willen tegelijkertijd meer doen aan de kennisuitwisseling met partners uit de branche (39%).

Onderzoek

De resultaten zijn gebaseerd op een online vragenlijst, die afgelopen in september in samenwerking met NRZ is uitgezet onder zwembadmedewerkers bij zwembaden, zwemscholen en verenigingen. Hierbij is ingegaan op kennis en innovatie voor het verbeteren van de zwemveiligheid, de zwemles en het activiteitenaanbod bij zwembaden. In totaal hebben 238 zwembadmedewerkers de vragenlijst ingevuld, met name leidinggevenden (77%) en zwemonderwijzers (42%) en in mindere mate toezichthouders (16%) en begeleiders van doelgroepactiviteiten (8%), waarbij het mogelijk is dat een zwembadmedewerker meerdere rollen heeft en de vragenlijst bijvoorbeeld als leidinggevende en als zwemonderwijzer heeft ingevuld. Een groot deel van de zwembadmedewerkers is actief vanuit het zwembad zelf (45%), andere zijn actief voor een vereniging (27%), zwemschool (17%), openluchtzwembad (7%). De meeste respondenten (55%) werken al meer dan twintig jaar in de zwembranche, 36% procent tussen de zes en twintig jaar en 9% minder dan zes jaar.

Lees voor meer informatie over het onderzoek de factsheet Kennis en innovatie in de zwembranche

Bron: https://www.zwembadbranche.nl/behoefte-aan-kennis-en-innovatie-voor-een-leven-lang-zwemplezier/


← Terug naar nieuws

Meer dan 15 jaar een scherpe focus

Neem contact op voor een helder advies.

Wij stellen u graag onze referenties voor.

Uiteraard hebben wij in de 15 afgelopen jaren al heel veel projecten mogen maken en verzorgen. Verspreid over Nederland en van klein tot groot. Projecten waar we steeds met veel enthousiasme onze schouders onder hebben gezet. We tonen u graag een selectie van onze referenties.